Το φυσικό αέριο στη βιομηχανία

Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό αέριο καύσιμο, άχρωμο και άοσμο με ευρείες εφαρμογές σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως και για την παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανσης χώρων. Πρόκειται για ένα οικολογικό καύσιμο με πολύ χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα συγκριτικά με τις συμβατικές μορφές ενέργειας. Η καύση του παράγει πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι ίσως η πιο καθαρή εναλλακτική μορφή ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες πηγές.

Φυσικό αέριο στη βιομηχανία

Κάποια από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου είναι τα εξής:

 • Είναι περισσότερο αποδοτικό εξαιτίας της καθαρής καύσης του
 • Δεν προϋποθέτει την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου
 • Έχει συνεχή παροχή
 • Είναι άμεσα διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας
 • Δεν απαιτεί διαδικασίες παραλαβής και ανεφοδιασμού (όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο)
 • Έχει λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης

Η αξιοποίηση του στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Μέχρι και την περασμένη χρονιά η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσίαζε μια σταθερά πτωτική πορεία εξαιτίας δύο βασικών λόγων:

Της οικονομικής κρίσης, οι συνέπειες της οποίας επεκτάθηκαν και στον ενεργειακό τομέα

Στην κυριαρχία της ηλεκτρικής ενέργειας ως βασική μορφή ενέργειας (το 2015 κάλυπτε περίπου το 58% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας)

Στην Ελλάδα οι μονάδες φυσικού αερίου έχουν κατά τη τελευταία τριετία σταθερά το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (24%, 12.6% και 14% για τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα) στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μετά από τις μονάδες λιγνίτη .

Συνοπτικά, κάποια οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία είναι:

 • Μείωση του λειτουργικού κόστος
 • Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
 • Εξάλειψη απαιτήσεων συντήρησης του εξοπλισμού και αποθήκευσης του αερίου

Οι εφαρμογές του φυσικού αερίου στη βιομηχανία συνίσταντο στα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, στη θερμική χρήση και στην χημική χρήση:

Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας: Τα συστήματα συμπαραγωγής μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες μια βιομηχανικής μονάδας, από την παραγωγή ηλεκτρισμού και ατμού μέχρι την παροχή ζεστού νερού και την θέρμανση/ψύξη των βιομηχανικών χώρων. Αποτελούν ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα με υψηλά επίπεδα απόδοσης, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα.

Θερμική χρήση: Έμμεση και άμεση θερμική χρήση. Στην πρώτη περίπτωση η παραγόμενη ενέργεια μεταφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία της βιομηχανίας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Στη δεύτερη περίπτωση η ενέργεια παράγεται στα σημεία όπου προορίζεται και για κατανάλωση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενεργοβόρα διαδικασία η οποία απαντάται στον τομέα της μεταλλουργίας, τσιμεντοβιομηχανία, ηλεκτρικών συσκευών

Χημική χρήση: το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή χημικών προϊόντων, όπως αμμωνία και μεθανόλη

Οι εφαρμογές του φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν άνετα και πλήρως τις ανάγκες μιας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα των τροφίμων, τη μεταλλουργία και την υφαντουργία, τον τομέα υγείας (νοσοκομεία), τον τουρισμό (ξενοδοχεία) και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού. Το δίκτυο φυσικού αερίου με το οποίο συνδέεται η βιομηχανική μονάδα εξασφαλίζει τη συνεχή παροχή ενέργειας, εξαλείφοντας την ανάγκη για κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, εξοικονομώντας παράλληλα για τους επαγγελματίες ένα σημαντικό κεφάλαιο. Εξαιτίας του ότι είναι ένα καθαρό οικολογικό καύσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον, με περιορισμένη εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, η αξιοποίηση του στη βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα το κόστος του φυσικού αερίου για τις βιομηχανίες ήταν το δεύτερο πιο υψηλό στις χώρες της Ε.Ε.

Σήμερα ωστόσο, ισχυρό κίνητρο αποτελεί η μείωση του ΕΦΚ για τη βιομηχανική χρήση του φυσικού αερίου. Ακόμη ένα πλεονέκτημα είναι η κατάργηση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, αφού η επιβολή του μέχρι πρότινος σε αυτόν τον τομέα ήταν κατά παράβαση με την κοινοτική οδηγία.

Το μήνα που πέρασε το κόστος για τη χρήση φυσικού αερίου σε βιομηχανίες για την κατανάλωση μέχρι και 2.2 GWh/έτος, όπως και για τη χρήση φυσικού αερίου στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού ήταν περίπου στα 0.032€/Kwh. Το κόστος ωστόσο για βιομηχανικές καταναλώσεις που ξεπερνούσαν τα 2.2 GWh/έτος σύμφωνα με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης καθορίζονταν «βάσει του ανταγωνισμού και των εκάστοτε ισχυουσών συνθηκών της αγοράς και διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Με βάση την Μελέτη Ανάπτυξης που έγινε από τη ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.) τον Μάιο του 2016, εκτιμάται ότι η τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου για το έτος 2017 θα κυμανθεί περίπου στα 21.7€/MWhg ή στα 0.24€/Nm3

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίστηκαν τόσο σε κάποιες μελέτες διεθνών οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η US Energy Information Administration, όπως σε συσχετισμούς μεταξύ των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που επικράτησαν κατά το παρελθόν.